Miljö & kvalité hos LBF

Miljöpolicy
Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls. Vid val av material och produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter och vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion.

För avfall tillämpas källsortering enligt kommunala riktlinjer. För material som är möjligt att återanvända såsom metallspill skall försäljning för återbruk ske i första hand. Kärl för olika avfallstyper finns uppställda.

För våra godstransporter anlitar vi speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Vi på LBF AB arbetar efter ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008 samt ett miljöledningssystem enligt kraven i ISO 14001:2004.

Kvalitetspolicy
Vår kund är vår prioritet.

LBF arbetar med kvalitetsledningssystem och våra medarbetare strävar alltid efter att uppfylla våra kunders behov, förväntningar och önskemål så långt det är möjligt för att skapa långsiktiga och goda relationer.